De leerkracht uitgedaagd

  10 februari 2015

Velov Conferentie 2015

Ouderbetrokkenheid in de stagepraktijk

De leerkracht van vandaag krijgt te maken met tal van maatschappelijke uitdagingen waarop hij onvoldoende voorbereid is: grotere diversiteit in de klas inzake de sociale omgeving waarin kinderen opgroeien, een stijgend aantal zorgvragen, meer inclusief onderwijs, gedemotiveerde jongeren die spijbelen en grensoverschrijdend gedrag vertonen, moeilijke studiekeuze en overgangen,…
Naast de pedagogische lesopdracht en het begeleiden bij leerhindernissen heeft de leerkracht ook de taak om de talenten van kinderen te ontwikkelen en hen te oriënteren in functie van deze talenten. Om het welbevinden en de leerprestaties van kinderen te vergroten is het ook belangrijk om alle belanghebbenden, in het bijzonder de ouders, te betrekken bij het leerproces.
In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek hoe we de toekomstige leerkracht beter kunnen voorbereiden op deze uitdagingen. Welke competenties heeft de leerkracht nodig in deze veranderende samenleving en hoe kan de opleiding in de stagepraktijk op school mogelijkheden voorzien om deze competenties te verwerven? En welke rol kan een externe onderwijsondersteunende partnerorganisatie daarin opnemen?
De Schoolbrug heeft tal van projecten in samenwerking met de lerarenopleiding en heeft expertise in het begeleiden van studenten. Studenten worden ingeschakeld om in gezinnen te werken aan een onderwijsondersteunend thuisklimaat, om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen in hun leerproces, om ouders te tonen en te overtuigen dat ze een rol hebben in het leerproces van hun kinderen,…Vaak gaat het hier om vrijblijvende keuzevakken waarbij studenten kunnen kennismaken met maatschappelijke contexten en doelgroepen waarmee ze niet vertrouwd zijn. Bovendien zijn dit eerder kortlopende initiatieven. Al deze initiatieven hebben hun nut meer dan bewezen en maken duidelijk dat er een nieuwe wereld opengaat voor de studenten en dat ze met meer zelfvertrouwen aan hun schoolopdracht beginnen. Vandaag willen we een stapje verder gaan en nadenken met de lerarenopleiders hoe we deze praktijkervaringen een plaats kunnen geven binnen de reguliere stageopdracht zodat alle studenten de kans krijgen om deze ervaringen op te doen.
Kunnen we de gewone lesopdracht in de stage opentrekken naar : het organiseren van een ouderbijeenkomst, het voeren van een oudergesprek, leerlingen met spijbelproblematiek en grensoverschrijdend gedrag versterken in hun sociale vaardigheden, leerlingen oriënteren in functie van hun talenten met betrokkenheid van hun ouders, ouders versterken in hun onderwijsondersteunend gedrag, betrekken van de buurt bij het schoolgebeuren,….?
Deze opdrachten worden momenteel in het onderwijs vaak toegewezen aan iemand met een specifieke functie: zorgcoördinator, leerlingenbegeleider,… Dit zorgt voor versnippering en creëert een kunstmatige opdeling van kernopdrachten waarmee elke leerkracht vertrouwd zou moeten zijn.
We zien deze workshop vooral als een brainstorm om ideeën en inspiratie te verzamelen hoe we dit kunnen organiseren in de opleiding, al dan niet in samenwerking met een onderwijsondersteunende partnerorganisatie. Lerarenopleiders die good practices terzake kunnen inbrengen zijn zeker welkom.
We mikken dus vooral op de lerarenopleiders die verantwoordelijk zijn voor de praktijkervaringen van de student op school: stagebegeleiders en -coördinatoren, praktijklectoren, opleidingscoördinatoren,….

Tarik AtacDe leerkracht uitgedaagd